در باره تصدی

تصدی مواد نفتی و گاز مایع یک تصدی حکومتی بوده که در چوکات وزارت تجارت و صنایع فعالیت دارد. در این تصدی به تعداد 1767 کارمند در سراسر کشور مشغول وظایف هستند که وظایف اساسی این تصدی ارزیابی نمودن کیفت مواد نفتی، وارد نمودن مواد نفتی به کشور و نظارت وکنترل بر تانک های تیل میباشد.