اطلاعیه ها

اطلاعیه

[ File # csp9501858, License # 1576189 ]
Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php)
(c) Can Stock Photo Inc. / niki16

ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان برحسب هدایت مکتوب شماره 27427 مورخ 1/8/1395 مدیریت محترم عمومی تجارتی ریاست محترم عمومی مواد نفتی و گاز مایع 3 تانک تیل دولتی هر یک تانک تیل 14 پایه دولتی تانک سابقه دولتی که دارای تعمیرات اساسی و پخته، دوکاکین، سوپر مارکیت، مسجد شریف، موتر شوئی، پارکینگ و تانک بیلری که دارای تعمیر یک منزله میباشد به اجاره میدهد.
اشخاص، افراد و شرکت های تجارتی که خواهش اجاره گرفتن تانک های متذکره را داشته باشد درخواستی های خویشرا بعد از نشر اعلان الی مدت ده یوم به مدیریت عمومی تخنیک مواد نفتی حیرتان سپرده شرطنامه را اخذ ملاحظه نموده و خود شان بع از سپری شدن مدت 21 روز کاری به مجلس داوطلبی با آفرهای سر بسته شان اشتراک فرموده تضمین نقداً اخذ میگردد.
پول حق الاشاعه اعلان از طرف محترم محمد عمر معتمد نقدی این ریاست دربدل کتنگ پرداخته میشود.

ابراز نظر نمایید