اطلاعیه ها

اطــلاعیه

هموطنان عزیز،

جهت آگاهی هر چه بیشتر شما، منبعد تصدی مواد نفتی و گاز مایع قیمت تمام شد مواد نفتی بالاخص گاز مایع (فروش عمده در خاک افغانستان) را هفته وار از طریق ویب سایت (www.flge.gov.af) و صفحات اجتماعی خود با شما شریک ساخته تا از جریانات تجارتی در این سکتور(خرید و فروش) و نوسانات قیمت مواد نفتی و گاز مایع شما را با خبر سازد.

برحسب معلومات بدست داشتۀ ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع در حال حاضر فی تُن (1000 کیلو) گاز مایع (LPG) در مارکیت های تجاری هرات و حیرتان مبلغ 680$ (شش صد و هشتاد دالر امریکائی) بفروش میرسد. لهذا، آرزومندیم تا تمامی پرچون فروشان متوسط و کوچک گاز مایع برحسب محاسبات دقیق و معیاری در خصوص تثبیت مصرف و قیمت تمام شد جنس، قیمت فروش فی تن گاز خود را به اساس قیمت بازار و معیارات تجارتی تثبیت نموده و بفروش برسانند.

لهذا، تیم های بررسی ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع در سرتاسر ولایات کشور جهت نظارت از مارکیت فعالیت های خود را آغاز نموده اند. در صورت تثبیت آن عده از پرچون فروشان (متوسط و کوچک) که برخلاف معیارهای تجارتی و اضافه تر از حد لازمِ منفعت جوئی، اضافه ستانی و یا گران فروشی نمایند، مراکز فروش شان مسدود شده، و حق شکایت را نخواهند داشت.

ضمناً، از شما هموطنان عزیز نیز خواهشمندیم تا با تیم های نظارتی ما همکار شده؛ در رابطه هر نوع معلومات، اسناد و شواهد که بیانگر استفاده جوئی و خلاف ورزی مراکز فروش گاز باشند را از طریق شماره های ذکر شدۀ ذیل شریک ساخته و یا به صفحۀ اجتماعی ما (https://www.facebook.com/FLGEAfghanistan) پیام بفرستید.

کابل حیرتان
+93779221271 +93798890880
+93784146621
+93700226243
+93787462078
بلخ بغلان
+93786810513 +93700513563
هرات شیرخان بندر
+93796113300 +93786523217
پروان بدخشان
+93794495106 +93799132454
کندهار آقینه
+93793741692 +93781125150

در این اواخر بنا بر دلایل متعددی که قبلاً به شما رسانیده شده است، قیمت مواد نفتی بالاخص گاز مایع در بازارهای داخلی افزایش داشته است. ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع در روشنائی قوانین نافذۀ کشور همواره سعی مینماید تا مدافع منافع مستهلیکن بوده و در چارچوب قوانین نافذه، برحسب مسئولیت های وظیفوی خویش عمل کرده تا مانع خلاف ورزی ها و سود جوئی های خلاف قانون عرضه کننده گان گردد.

ابراز نظر نمایید