فرصتهای کاری

اعلان کاریابی

 

تصدی مواد نفتی و ګاز مایع په شش تن کارمند در بخش های مختلف که دارای مشخصات ذیل باشند ضرورت دارد، آنعده هموطنانکه خود را واجد شرایط میدانند خلص سوانح خود را طبق رهمنایی ذیل به ایمل آدرس بخش استخدام تصدی مواد نفتی و گاز مایع ارسال بدارند


عنوان وظیفه: مشاور ارشد عملیاتی (Senior Advisor – Operations)

در مورد تصدی مواد نفتی و گاز مایع:

تصدی مواد نفتی و گاز مایع در سال 1330 تحت نام انحصارات دولتی بنیانگذاری گردیده، که بعداً در سال 1366 تحت نام “ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع” تغییر شخصیت نمود، و با مسئولیت های انحصاری منظور گردید.

این تصدی برحسب قوانین نافذۀ کشور و اسناد تقنینی مشغول فعالیت در سه بخش ذیل میباشد:

 1. تجارت مواد نفتی و گاز مایع (فعالیت های اساسی)
 2. ارائۀ خدمات تجارتی، تخنیکی و نظارتی بر سکتور خصوصی
 3. تنظیم، نظارت و کنترول سکتور نفت و گاز

این تصدی منحیث یک واحد انتفاعیِ غیر بودجوی، تحت چتر وزارت تجارت و صنایع ج.ا.ا فعالیت میکند که عواید خویش را از مدارک ذیل بدست میآورد:

 1. فعالیت های اساسی
 2. فعالیت های غیر اساسی (حق الخدمت بندری، جمع آوری کمیشنها، ارائه خدمات تخنیکی وغیره).

هدف وظیفه:

طرح و ارائۀ پلانها (بخصوص پلان واضح عملیاتی)، پالیسی ها، طرزالعمل ها، طرح ها، ترتیب اسناد ضروری و پیشنهادات جهت معیاری سازی و تسهیل امور عملیاتی در تصدی مواد نفتی و گاز مایع.

عنوان وظیفه: مشاور ارشد – عملیاتی نوع قرارداد: کوتاه مدت
شمارۀ پُست: FLGE-ADM-95-0001 مدت قرارداد: یکساله
تعداد پُست ها: (1) اوقات کاری: رسمی “دولتی”
تاریخ اعلان: Nov 26, 2016 جندر: هر کدام
تاریخ ختم: Dec 10, 2016 معاش ماهوار: برحسب جدول معاشات تعین شده
ساحۀ کاری: پالیسی سازی و مشاوریت تجربۀ کاری: حد اقل پنج سال
ملیت: افغان قابلیت تمدید قرارداد: بلی

لایحۀ وظایف:

 1. ارائۀ مشوره های لازم در بخش عملیاتی به مقام ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 2. طرح پلان واضح جهت اصلاحات اداری، ریفورم تشكيلاتی و پلان گذاری منابع بشری؛
 3. تهیه و ترتیب پلان ستراتیژیک (5 ساله) برای تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 4. تهیه و ترتیب پلان انکشافی 5 ساله؛
 5. ترتیب میکانیزم واضح جهت گزارش گیری از سایر واحدهای تشکیلاتی این اداره؛
 6. طرح و ترتیب پالیسی های اداری و منابع بشری؛
 7. طرح پالیسی چگونگی روابط کاری بین واحدهای داخلی تصدی؛
 8. طرح پالیسی چگونگی روابط کاری با سایر ارگانهای ذیربط با تصدی؛
 9. نظارت از روند کاری ساخت website این اداره (flge.gov.af)؛
 10. سایر وظایف که از طرف مقام ریاست عمومی سپرده میشود؛

تحصیلات، مهارت های لازم و تجربه:

 • سویه تحصیلی برای این پُست حد اقل لسانس و یا بالاتر از آن در رشته های اقتصاد، ادارۀ تجارت، حقوق و علوم سیاسی و منابع بشری؛
 • تسلت کامل به زبان های ملی و انگلیسی؛
 • آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتری ( Office بشمول MS. Project)؛
 • برای این پُست حداقل پنج سال تجربۀ کاری در نظر گرفته شده است.

قابلیتها:

 • توانائی تحلیل و ارزیابی موضوعات اداری، اجتماعی و سیاسی؛
 • تعیین اهداف واضح بر اساس استراتیژی های موافقه شده؛
 • توانائی پلان و تطبیق و ارزیابی اهداف تعیین شده؛
 • صحبت و نوشتن دقیق و واضح (به لسان های ملی و انگلیسی)؛
 • شناسایی و تعیین واولویت های کاری؛
 • استفاده موثر از زمان؛

موقعیت وظیفه: کابل – افغانستان

ارسال درخواستی: jobs@flge.gov.af

یادداشت:

 • کانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظیفه و شمارۀ پُستِ را که به آن درخواست مينمايد، به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند. (Senior Advisor – Operations, FLGE-ADM-95-0001).
 • هرگونه سفارشات در رابطه به کاندیدان باعث حذف کاندیداتوری شان از پُست یادشده خواهد شد.
 • كانديدان محترم در صورت ضرورت به شمارۀ ذيل تماس گرفته میتوانند: +93752001734.

عنوان وظیفه: مشاور ارشد حقوقی (Senior Advisor – Legal)

هدف وظیفه:

بازنگری تمامی اسناد تقنینی، پلان ها، پالیسی ها، طرزالعمل ها و طرح های این تصدی، و ارائۀ مشاوره های حقوقی به مقام ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع در مطابقت با قوانین نافذۀ ج. ا. ا..

عنوان وظیفه: مشاور ارشد – حقوقی نوع قرارداد: کوتاه مدت
شمارۀ پُست: FLGE-ADM-95-0002 مدت قرارداد: یکساله
تعداد پُست ها: (1) اوقات کاری: رسمی “دولتی”
تاریخ اعلان: Nov 26, 2016 جندر: هر کدام
تاریخ ختم: Dec 10, 2016 معاش ماهوار: برحسب جدول معاشات تعین شده
ساحۀ کاری: تقنین و مشارویت تجربۀ کاری: حد اقل پنج سال
ملیت: افغان قابلیت تمدید قرارداد: بلی


لایحۀ وظایف:

 1. ارائۀ مشوره های لازم در بخش حقوقی به مقام ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 2. بازنگری تمامی اسناد تقنینی این تصدی در مطابقت با قوانین نافذه و ارائۀ طرح ها و پیشنهادات مشخص؛
 3. ارائۀ مشوره های حقوقی مربوط به انواع مناقصه ها، مزایده ها و سایر مراوده های حقوقی و تجارتی؛
 4. بازنگری و بررسی مواد قراردادها و پروتوکول های ملی و بین المللی در پرتو قوانین نافذۀ کشور؛
 5. ارائه مشاوره های حقوقی به مدیران و کارکنان ریاست عمومی تصدی مواد نفتی در وقت ضرورت؛
 6. رسیدگی به شکایات و دعاوی حقوقی و اداری ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 7. ارائۀ مشوره های مسلکی و سودمند در جهت غنامندی برنامه های این اداره؛
 8. ارائه پاسخ های کتبی به مراسلات رسمیِ که از سوی این ادارۀ به مشاوریت حقوقی ارجاع میشوند؛
 9. نظارت دقیق از چگونگی تطبیق پالیسی ها، مقررات، لوایح و طرزالعمل های این اداره؛
 10. نظارت از همخوانی رویداد جلسات شورای اداری تصدی با اساسنامه و قوانین نافذۀ کشور، و ارائۀ نظر حقوقی در زمینه؛
 11. مرور قراردادها و پروتوکول های که از سوی دیپارتمنت های این تصدی جهت ارزیابی به مشاوریت حقوقی ارسال میگردند؛
 12. ارائۀ گزارش از فعالیت های مشاوریت حقوقی به ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 13. تهیۀ طرح شرطنامه ها، قراردادها وپروتوکول ها در مساعی نزدیک با دیپارتمنت های مربوطه وارائۀ آن به رئیس عمومی؛
 14. دفاع از حقوق اداره در برابر سایر ادارات که اشتراک تجارتی با این اداره دارند؛
 15. سایر وظایف که از طرف مقام ریاست عمومی سپرده میشود؛

تحصیلات، مهارت های لازم و تجارب:

 • سویۀ تحصیلی برای این پُست حد اقل لسانس یا بالاتر از آن در رشته های حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و ادارۀ عامه،؛
 • تسلت کامل به زبان های ملی و انگلیسی؛
 • آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتری Office؛
 • برای این پُست حداقل پنج سال تجربه کاری در نظر گرفته شده است؛

قابلیتها:

 • توانائی تحلیل و ارزیابی موضوعات اداری، حقوقی، اجتماعی و سیاسی؛
 • تعیین اهداف واضح بر اساس استراتیژی های موافقه شده؛
 • توانائی پلان و تطبیق و ارزیابی اهداف تعیین شده؛
 • صحبت و نوشتن دقیق و واضح (به لسان های ملی و انگلیسی)؛
 • شناسایی و تعیین واولویت های کاری؛
 • استفاده موثر از زمان؛

موقعیت وظیفه: کابل – افغانستان

ارسال درخواستی: jobs@flge.gov.af

یادداشت:

 • کانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظیفه و شمارۀ پُست را که به آن درخواست مينمايد، به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند. (Senior Advisor – Legal, FLGE-ADM-95-0002)
 • هرگونه سفارشات در رابطه به کاندیدان باعث حذف کاندیداتوری شان از پُست یادشده خواهد شد.
 • كانديدان محترم در صورت ضرورت به شمارۀ ذيل تماس گرفته میتوانند: +93752001734.

عنوان وظیفه: مشاور ارشد تجارتی (Senior Advisor – Business)

هدف وظیفه:

ارائۀ مشوره های تخصصی در بخش تجارتی در مطابقت به قوانین نافذۀ کشور، همچنان تلاش جهت غنامندی برنامه های این اداره درخصوص بلند بردن عواید، همچنان سوق و سو دادن فعالیت های اساسی این تصدی به مسیر مؤلد و نافع؛

عنوان وظیفه: مشاور ارشد – تجارتی نوع قرارداد: کوتاه مدت
شمارۀ بست: FLGE-ADM-95-0003 مدت قرارداد: یکساله
تعداد پُستها: (1) اوقات کاری: رسمی “دولتی”
تاریخ اعلان: Nov 26, 2016 جندر: هر کدام
تاریخ ختم: Dec 10, 2016 معاش ماهوار: برحسب جدول معاشات تعین شده
ساحۀ کاری: پالیسی سازی و مشاوریت تجربۀ کاری: حد اقل پنج سال
ملیت: افغان قابلیت تمدید قرارداد: بلی

لایحۀ وظایف:

 1. ارائۀ مشوره های لازم در بخش تجارتی بالاخص تجارت مواد نفتی و گاز مایع به مقام ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 2. تحلیل و ارزیابی بازارهای داخلى و بين المللىِ مواد نفتی جهت تهيه و تدوين برنامه های تجاری؛
 3. نظارت و ارائۀ مشورت های لازم در خصوص فعالیت های اجرائیوی تجارتی، خرید و فروش مواد نفتی و گاز مایع (از منابع داخلی و خارجی)؛
 4. ارزیابی گزارش هاى مرتبط (تجارتی، اقتصادى) و ارائۀ نظریات و پیشنهادات مشخص به مقام ریاست؛
 5. مطالعه و بررسی متن قراردادها و تفاهمنامه های ملی و بین المللی جهت ارائه نظریات تجارتی؛
 6. اشتراک در مجالس رسمی که از سوی مقام ریاست تفویض میگردد؛
 7. تهیه و ترتیب پلان ستراتیژیک و انکشافی (5 ساله) برای تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 8. ترتیب میکانیزم واضح جهت گزارش گیری از سایر واحدهای تشکیلاتی این اداره؛
 9. طرح و ترتیب پالیسی های تجارتی برای تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 10. ارائۀ مشاوره های اقتصادی، تجارتی، اجتماعی، سیاسی و انکشافی که فعالیت تصدی مواد نفتی را در داخل کشور تحت تأثیر قرار میدهد.
 11. ارائۀ مشاوره های لازم در خصوص فعالیت های سکتور نفت و گاز در داخل و خارج از کشور؛
 12. ارائۀ مشوره های لازم جهت سوق و سو دادن فعالیت های این تصدی جهت رُشد؛
 13. ارائۀ مشوره های لازم در خصوص ارزیابی فعالیت عمومی تصدی؛
 14. ارائۀ طرح های مشخص و واضح جهت ایجاد شفافیت، و بلند بردن عواید تصدی در مطابقت با قوانین نافذۀ و سایر اسناد تقنین؛
 15. سایر وظایف که از طرف مقام ریاست عمومی سپرده میشود؛

تحصیلات، مهارت های لازم و تجارب:

 • سویه تحصیلی برای این پُست حد اقل لسانس یا بالاتر از آن در رشته های ادارۀ تجارت، اقتصاد، ادارۀ عامه و مدیریت پروژه؛
 • تسلت کامل به زبان های ملی و انگلیسی؛
 • آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتری ( Office بشمول MS. Project)؛
 • برای این پُست حداقل پنج سال تجربه کاری در نظر گرفته شده است.

قابلیتها:

 • توانائی تحلیل و ارزیابی موضوعات اقتصادی و تجارتی (داخلی و خارجی)؛
 • تعیین اهداف واضح بر اساس استراتیژی های موافقه شده؛
 • توانائی پلان و تطبیق و ارزیابی اهداف تعیین شده؛
 • صحبت و نوشتن دقیق و واضح (به لسان های ملی و انگلیسی)؛
 • شناسایی و تعیین واولویت های کاری؛
 • استفاده موثر از زمان؛

موقعیت وظیفه: کابل – افغانستان

ارسال درخواستی: jobs@flge.gov.af

یادداشت:

 • کانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظیفه و شمارۀ پُسترا که به آن درخواست مينمايد، به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند. (Senior Advisor – Business, FLGE-ADM-95-0003)
 • هرگونه سفارشات در رابطه به کاندیدان باعث حذف کاندیداتوری شان از پُستیادشده خواهد شد.
 • كانديدان محترم در صورت ضرورت به شمارۀ ذيل تماس گرفته میتوانند: +93752001734.

عنوان وظیفه: کارشناس عملیاتی (Analyst – Operations)

هدف وظیفه:

طرح و ارائۀ پلانها (بخصوص پلان واضح عملیاتی)، پالیسی ها، طرزالعمل ها، طرح ها، ترتیب اسناد ضروری و پیشنهادات جهت معیاری سازی و تسهیل امور عملیاتی در تصدی مواد نفتی و گاز مایع.

عنوان وظیفه: کارشناس – عملیاتی نوع قرارداد: کوتاه مدت
شمارۀ پُست: FLGE-ADM-95-0005 مدت قرارداد: یکساله
تعداد پُست ها: (1) اوقات کاری: رسمی “دولتی”
تاریخ اعلان: Nov 26, 2016 جندر: هر کدام
تاریخ ختم: Dec 10, 2016 معاش ماهوار: برحسب جدول معاشات تعین شده
ساحۀ کاری: پالیسی سازی و مشاوریت تجربۀ کاری: حد اقل سه سال
ملیت: افغان قابلیت تمدید قرارداد: بلی

لایحۀ وظایف:

 1. ارائۀ مشوره های لازم در بخش عملیاتی؛
 2. انکشاف معلومات برای طرح پلان اصلاحی جهت اصلاحات اداری، ریفورم تشكيلاتی و پلان گذاری منابع بشری؛
 3. انکشاف معلومات و جهت ترتیب پلان ستراتیژیک و انکشافی (5 ساله) برای تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 4. ترتیب میکانیزم واضح جهت گزارش گیری از سایر واحدهای تشکیلاتی این اداره؛
 5. طرح و ترتیب پالیسی های اداری، منابع بشری و تدارکاتی؛
 6. طرح پالیسی چگونگی روابط کاری بین واحدهای داخلی تصدی؛
 7. طرح پالیسی چگونگی روابط کاری با سایر ارگانهای ذیربط با تصدی؛
 8. جمع آوری معلومات و نظارت از روند کاری ساخت website این اداره (flge.gov.af)؛
 9. سایر وظایف که از طرف مقام ریاست عمومی و مشاور ارشد – عملیاتی سپرده میشود؛

تحصیلات، مهارت های لازم و تجربه:

 • سویه تحصیلی برای این پُست حد اقل لسانس و یا بالاتر از آن در رشته های اقتصاد، ادارۀ تجارت، حقوق و علوم سیاسی و منابع بشری؛
 • تسلت کامل به زبان های ملی و انگلیسی؛
 • آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتری ( Office بشمول MS. Project)؛
 • برای این پُست حداقل سه سال تجربۀ کاری در نظر گرفته شده است.

قابلیتها:

 • توانائی تحلیل و ارزیابی موضوعات اداری، اجتماعی و سیاسی؛
 • تعیین اهداف واضح بر اساس استراتیژی های موافقه شده؛
 • توانائی پلان و تطبیق و ارزیابی اهداف تعیین شده؛
 • صحبت و نوشتن دقیق و واضح (به لسان های ملی و انگلیسی)؛
 • شناسایی و تعیین واولویت های کاری؛
 • استفاده موثر از زمان؛

موقعیت وظیفه: کابل – افغانستان

ارسال درخواستی: jobs@flge.gov.af

یادداشت:

 • کانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظیفه و شمارۀ پُست را که به آن درخواست مينمايد، به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند. (Analyst – Operations, FLGE-ADM-95-0005).
 • هرگونه سفارشات در رابطه به کاندیدان باعث حذف کاندیداتوری شان از پُست یادشده خواهد شد.
 • كانديدان محترم در صورت ضرورت به شمارۀ ذيل تماس گرفته میتوانند: +93752001734.

عنوان وظیفه: کارشناس بخش امنیتی (Analyst – Security)

هدف وظیفه:

بازنگری تمامی ساحات مورد تهدید ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع، ذخایر نفت و گاز “در سر تا سر کشور”، طرح پلان امنیتی در خصوص رفع تهدیدات متوقعه در پرتو قوانین نافذۀ ج.ا.ا.

عنوان وظیفه: کارشناس– امنیتی نوع قرارداد: کوتاه مدت
شمارۀ پُست: FLGE-ADM-95-0006 مدت قرارداد: یکساله
تعداد پُست ها: (1) اوقات کاری: رسمی “دولتی”
تاریخ اعلان: Nov 26, 2016 جندر: هر کدام
تاریخ ختم: Dec 10, 2016 معاش ماهوار: برحسب جدول معاشات تعین شده
ساحۀ کاری: امنیت تجربۀ کاری: حد اقل پنج سال
ملیت: افغان قابلیت تمدید قرارداد: بلی

لایحۀ وظایف:

 1. ارائۀ مشوره های لازم در بخش امنیتی به مقام ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 2. مشوره دهی در تأمین امنیت دفتر مرکزی، کارمندان و تمامی ملکیت اداره، و طرح پلان واضح پنج ساله؛
 3. نظارت از روند کاری محافظین تصدی مواد نفتی و گزارش گیریِ به اسرع وقت؛
 4. آموزش دهی محافظین ریاست عمومی و تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 5. طرح پالیسی واضح در خصوص موارد امنیتی (آتش فشانی، حالت اضطراری و غیره موارد ضروری)؛
 6. حفظ و مراقبت از دروازه های دفتر و کنترول دقیق رفت و آمد مراجعین.
 7. طرح واضح در خصوص اجازه دهی مراجعین به داخل دفاتر کاری ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع؛
 8. گزارش گیری مربوطه از سایر بخش های تصدی  و گزارش دهی روزمره به ریاست عمومی؛
 9. طرح پالیسی مشخص در خصوص مصئون سازی ساحات ذخایر مواد نفتی و دفاتر کاری؛
 10. اجرای وظیفه در ساعات رسمی و غیر رسمی برحسب ضرورتهای عاجل؛
 11. سایر وظایف که از طرف مقام ریاست عمومی سپرده میشود؛

تحصیلات، مهارت های لازم و تجارب:

 • سویه تحصیلی برای این پُست حد اقل لسانس یا در یکی از رشته های نظامی؛
 • تسلت کامل به زبان های ملی و انگلیسی؛
 • آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتری MS. Office؛
 • برای این پُست حداقل پنج سال تجربه کاری در نظر گرفته شده است؛

قابلیتها:

 • تعیین اهداف واضح بر اساس استراتیژی های موافقه شدۀ امنیتی؛
 • توانائی پلان، تطبیق و ارزیابی اهداف تعیین شده؛
 • صحبت و نوشتن دقیق و واضح (به لسان های ملی و انگلیسی)؛
 • شناسایی و تعیین واولویت های کاری؛
 • استفاده موثر از زمان؛

موقعیت وظیفه: کابل – افغانستان

ارسال درخواستی: jobs@flge.gov.af

یادداشت:

 • کانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظیفه و شمارۀ پُست را که به آن درخواست مينمايد، به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند. (Analyst – Security, FLGE-ADM-95-0006)
 • هرگونه سفارشات در رابطه به کاندیدان باعث حذف کاندیداتوری شان از پُست یادشده خواهد شد.
 • كانديدان محترم در صورت ضرورت به شمارۀ ذيل تماس گرفته میتوانند: +93752001734.

عنوان وظیفه: کارشناس بخش تخنیک (Analyst – Technical)

هدف وظیفه:

ارزیابی بخش تخنیکی تصدی مواد نفتی و گاز مایع، همچنان طرح و ارائۀ پلانها مشخص و واضح در رابطه به غنامندی بخش تخینیکی، ترمیم، تجهیز و میکانیزه شدن بخش تخنیکی “ذخایر و پمپ ستیشن های تیل” تصدی مواد نفتی و گاز مایع در مطابقت با معیارات مُمکنۀ امروزه؛

عنوان وظیفه: کارشناس – بخش تخنیک نوع قرارداد: کوتاه مدت
شمارۀ پُست: FLGE-ADM-95-0007 مدت قرارداد: یکساله
تعداد پُست ها: (1) اوقات کاری: رسمی “دولتی”
تاریخ اعلان: Nov 26, 2016 جندر: هر کدام
تاریخ ختم: Dec 10, 2016 معاش ماهوار: برحسب جدول معاشات تعین شده
ساحۀ کاری: تخنیک (سکتور نفت و گاز) تجربۀ کاری: حد اقل سه سال
ملیت: افغان قابلیت تمدید قرارداد: بلی

لایحۀ وظایف:

 1. ارائۀ مشوره های لازم در بخش تخنیک؛
 2. ارزیابی تمامی تانک های تیل مربوطه به تصدی مواد نفتی و گاز مایع و ارائۀ گزارش تخینکی در خصوص ترمیم، تجهیز و میکانیزه شدن این ستیشن ها با در نظرداشت معیارات تخنیکی مُمکنۀ امروزه؛
 3. ارزیابی تمامی ذخایر نفتی (گاز و تیل) مربوط به تصدی مواد نفتی و گاز مایع و ارائۀ گزارش تخینکی در خصوص ترمیم، تجهیز و میکانیزه شدن این ذخایر با در نظرداشت معیارات تخنیکی مُمکنۀ امروزه؛
 4. ارزیابی تمامی ترازوهای مربوطۀ این تصدی، ارائۀ گزارش تخینکی در خصوص ترمیم، تجهیز و میکانیزه شدن این ترازو ها با در نظرداشت معیارات تخنیکی مُمکنۀ امروزه؛
 5. طرح و ارائۀ پلان انکشافی تخنیکی 5 ساله؛
 6. ارزیابی تمامی وسایل تخنیکی بشمول پایپ ها و لوله ها، سیستم های تخلیه و بارگیری، و ارائۀ گزارش مفصل و مشرح؛
 7. طرح پیشنهادی (مسلکی و تخنیکی) در خصوص رفع معضلات تثبیت شده با گزینه های مختلف؛
 8. دریافت مراجع ذیربط جهت Calibration and Certification وسایل تخنیکی این اداره در سرتاسر کشور؛
 9. سایر وظایف که از طرف مقام ریاست و مشاور ارشد – عملیاتی سپرده میشود؛

تحصیلات، مهارت های لازم و تجربه:

 • سویه تحصیلی برای این پُست حد اقل لسانس پُلتخنیک، انجنیری و یا معادل آن؛
 • تسلت کامل به زبان های ملی و انگلیسی؛
 • آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتری ( Office بشمول MS. Project)؛
 • برای این پُست حداقل سه سال تجربۀ مرتبط کاری در بخش تخنیکی سکتور نفت و گاز در نظر گرفته شده است.

قابلیتها:

 • توانائی تحلیل و ارزیابی موضوعات تخنیکی در سکتور نفت و گاز؛
 • تعیین اهداف واضح بر اساس استراتیژی های موافقه شده؛
 • توانائی پلان و تطبیق و ارزیابی اهداف تعیین شده؛
 • صحبت و نوشتن دقیق و واضح (به لسان های ملی و انگلیسی)؛
 • شناسایی و تعیین واولویت های کاری؛
 • استفاده موثر از زمان؛

موقعیت وظیفه: کابل – افغانستان

ارسال درخواستی: jobs@flge.gov.af

یادداشت:

 • کانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظیفه و شمارۀ پُست را که به آن درخواست مينمايد، به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند. (Analyst – Technical, FLGE-ADM-95-0007).
 • هرگونه سفارشات در رابطه به کاندیدان باعث حذف کاندیداتوری شان از پُست یادشده خواهد شد.
 • كانديدان محترم در صورت ضرورت به شمارۀ ذيل تماس گرفته میتوانند: +93752001734.

ابراز نظر نمایید