ویدیو

مصاحبه محترم داکتر ولید تمیم رئیس عمومی ریاست مواد نفتی و گاز مایع با تلویزیون 1

محترم داکتر ولید تمیم رئیس عمومی مواد نفتی وگاز مایع افغانستان در برنامه مجله‌ی صبح تلویزیون ۱ موضوع بلند رفتن بهای گاز در بازارهای افغانستان.

https://www.facebook.com/FLGEAfghanistan/videos/681586572014458/

About the author

Atal Wardak

ابراز نظر نمایید