اخبار

تقدیر۶ نفر کارمندان بلند رتبه تصدی مواد نفتی وگازمایع!

flge
نویسنده: Atal Wardak

flge
کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه افغانستان به پاس انجام خدمات ارزنده به محترمان هریک: احمد شاه عمری مشاور ارشد مالی، محمد نسیم مدیر عمومی تجارتی، انجنیر جاهد جوهری مدیر کمی و کیفی، انجنیر شجاع روزبه رئیس مواد نفت هرات، عبدالوکیل علمی و داود نیک پی مدیر عمومی نفت گاز تورغندی تقدیر نامه عطاء نمود. کمیسیون سمع شکایات رویکرد های شفاف و فعالیت مثبت که درهشت ماه اخیر در این اداره صورت گرفته قدردانی نموده و این حرکت را یک گام بسوی ترقی و آبادانی کشور تلقی نموده، آرزوی موفقیت های بیشتر در عرصه کاریشان تمنا نمود.

About the author

Atal Wardak

ابراز نظر نمایید