تصفيه خانه های مواد نفتی در كشور توليد را آغاز نمودند!

%d8%aa%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%aa

مواد نفتی و گاز مايع افغاستان بعد از بررسی های تخنيكی هيئت مختلط اجازه توريد يك مليون تُن نفت خام را برای هشت تصفيه خانه مواد نفتی داخلی آمو، آسیا، هریوا انرژی، سلیم کاروان، حیرتان ایل، عضنفرگروپ و دورجی ایل اعطا كرد.
در جريان نشست مشورتی داكتر وليد تميم رىيس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مايع با مسولين تصفيه خانه هاي مواد نفتی بالای آغاز توليد تيل پطرول، ديزل و قير تاكيد گرديد و مسولين تصفيه خانه ها تعهد نمودند تا كيفيت مواد نفتی پطرول و ديزل معادل و حتی بهتر از توليدات كشور های همسايه خواهد بود، مسولين تصفيه خانه ها تعهد نمودند كه در جريان فصل زمستان ٢٠٪ توليدات ذخيره شده هميشه برای حالت ضروری و اضطرار در خدمت تصدی مواد نفتی به قيمت مناسب قرار خواهد گرفت. قراراست در سال جاری حدوداً ٣٠٪ ضرورت ماركيت ملكی نفت توسط توليدات داخلی عرضه گردد. مديريت كمی و كيفی رياست مواد نفتی با أدارت مربوطه از نحو توليد و كيفيت اين تصفيه خانه ها نظارت جدی و دائمی می نمايند. در صورتيكه كيفيت آن طبق تعهد مطابق نورم های بين المللي تصديق گردد، تصدی مواد نفتی برای استفاده از نفت توليد شده كشور ارجحيت خواهند داد. تصدی مواد نفتی باور دارد با ازدياد سطح توليد نفت تصفيه خانه های داخلی، ماركيت مواد نفتی ثبات بهتر داشته و مانع عرضه و تقاضای مصنوعی در ماركيت گرديده، اتكا به وردات كاهش خواهند يافت

%d8%aa%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%aa

ابراز نظر نمایید