گزارش طلوع درمورد تصدی مواد نفتی

13494916_613068728866243_1544096302148363154_n

گزارش طلوع در مورد تصدی مواد نفتی!
استخدام كادر های جوان با امتيازات خوب روند است كه در تصدی ادامه خواهد داشت و تصدی به همت كارمندان راسخ، صادق و اصولگرا با معاش حلال “نه كميشن كاری و پروژه سازی” به موقف بهتر در سكتور نفت در كشور ترقی خواهد كرد. ما به روند إصلاحات متعهد استيم و جای مسرت است كه يك اداره ملی بتواند معاشات رقابتی به معيار سكتورخصوصی از عوايد خود را به كارمندان خود بپردازد.
قانون تصدی ها موجود است و شورای عالی تصدی عاليترين مرجع تصميم گيری در امور تصدی ميباشد كه تمامی امور كاری اين تصدی تحت نظر و منظوری اين مقام عالی قدم به قدم تعميل ميگردد.
١٣ كارمند جديد در جمع ٢٠٠٠ كارمند معاشخور ديگر بحث خيلی جالب نبود و خبرسازی اين موضوع بحث “فرمايشی” بيش نيست.
موضوعات مهم ديگر كه با طلوع نيوز شريك ساخته شد:
– مقروضيت بيش از ٤ مليارد افغاني تصدی
– كارمندانيكه دو سال معاش گرفته اند ولی اصلا رسميات ندارد
– ازدياد عوايد به تناسب پارسال در همين سه ماه (حمل، ثور وجوزا) تصدی با تيم جديد و همكاری كارمندان متعهد اين اداره توانست عوايد يك ساله را در يك ربع جمع نمايد و ازدياد عوايد در بنادر مختلف بيشتر از ١٠٠٠٪ رشد داشته برعلاوه خبر های مثبت ديگر در مورد إصلاحات امور مالی، اداری، خدمات و تجاری را نيز تشريح كردم ولی طلوع پی خبر های مثبت نيست با انكه ما خبر های منفی كلان “مقروضيت ٤مليارد افغانی” را نيز داشتيم ولی انها در معاش های ١٣ نفر خود و انرژی خود را بمصرف رسانيدند، با انهم از اطلاع رسانی شان تشكر ميكنيم.
نوت: شورای عالی تصدی ٢٦بست جديد كارمند متخصص را منظور كرده است و فعلا ١٣ نفر جذب و متباقی ان در سايت اكبر بطور منظم اعلان ميشوند كه علاقمندان كار در تصدی ميتوانند بدون واسطه درخواستی شانرا تسليم نمايند.

13494916_613068728866243_1544096302148363154_n

ابراز نظر نمایید